MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEMBILAN
Soalan Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Dun -
Exco KETUA MENTERI
Perkara Kerajaan Tempatan

Jawapan

Ketua Menteri:

2. Kedai-kedai Tuak Kerajaan telah diujudkan dibawah Seksyen 3(a) Excise 'Control of Toddy and Toddy Shops' Regulations 1977 oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang.

Kedai-kedai tuak ini diwujudkan di atas budibicara Kerajaan Negeri setelah mengambilkira faktor-faktor tertentu, diantaranya termasuklah corak penduduk negeri Pulau Pinang yang berbilang kaum serta keperluan kaum-kaum yang terlibat dan sebagainya.

Kembali